رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وقتی صدای سوت ماشین دودی بلند می شد، مردم به پشت درها هجوم آورده، از سر و کول هم بالا می رفتند!

مردم یکدیگر را به کنار زده و از نرده هایی که جلوی درها برای حفاظت از خطرات و جهش و پرش افراد، کار گذاشته شده بود، بالا رفته و فریاد و فغان می کردند و پشت درها به لگد و کوفتن به در و دورتری ها به نعره و فریاد«وا کن، وا کن»برمی خاستند تا درها باز شده، خود را به واگن ها و روی صندلی ها برسانند و در همین احوال هم بود که هر بار، عده ای زن و بچه و علیل و ناتوان زیر دست و پا رفته، لگدمال می شدند! در حالی که غالباً هنوز تعدادی واگن خالی در عقب و جلوی ماشین دودی، خالی مانده بود که مردم از شدت عجله به آنها توجه نکرده بودند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر