رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ابوالقاسم قره گوزلو

«ابوالقاسم قره گوزلو»معروف به«ناصرالملک»

«ناصرالملک» سیاستمداری محیل، مودب و دانا بود و در دوران خدمت خود می توانست منشا خدماتی شود. ولی ثروت زیادی که از جدش رسیده بود،‌ او را به زندگی مرفه در محیط بهتری متمایل می کرد.«ابوالقاسم قره گوزلو»معتقد بود باید با اندوخته و ثروت، زندگی راحتی در بهترین کشورهای خارج داشت. در زمان نیابت سلطنت، این فکر را به«احمدمیرزا» نیز تلقین نمود و او هم در بحبوحه جنگ جهانی اول که مردم ایران در قحط و غلا غوطه ور بودند، به فروش گندم های خود پرداخت و از اینرو مردم به جای«سلطان احمدشاه» به او لقب«احمد علاف»دادند!

اشتراک گذاری

ارسال نظر