رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اتراق در کاروانسرا

مسافرانی که از کجاوه ها پایین آمده و در کاروانسرای بین راه خستگی از تن بدر می کنند

اشتراک گذاری

ارسال نظر