رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از آخرین فرامین ناصرالدین شاه

تقدیر نامه ای از«ناصرالدین شاه»و پاسداشت خدمات«مظفرالدوله میرزا ابراهیم خان»- از آخرین فرامین و توقیعات شاهانه در حق وی

الملک لله السلطان ابن السلطان«ناصرالدین شاه قاجار»

مقرب الخاقان چاکر ارادت نشان دولت ابد بنیان«محمد ابراهیم خان مظفرالدوله» سرتیپ اول به مراحم خاطر اقدس همایون شاهنشاهی مباهی بوده، بداند که عریضه ارادت فریضه آن مقرب الخاقان مورخه بیست و هفتم شهر جمادی الثانیه در اوایل شعبان از عرض پیشگاه حضور مرحمت دستور همایون گذشت و از فقرات معروضه اش که مشعر بر فرط خدمات و زحمات آن مقرب الخاقان و سایر مامورین آن سامان بود، خاطر مرحمت ذخایر مبارک را استحضار و رضامندی کامل روی داد. حسن ارادت و فرط دولتخواهی آن مقرب الخاقان پیوسته مقضی است که در خدمات مهمه و امورات کلیه به طور صدق و راستی و درستی حرکت کرده، خاطر همایون را از قاعده خدمتگزاری و دولت پرستی خود، راضی و مسرور دارد و نوکر جمعی خود را به مراحم علیه دولت، مستظهر و امیدوار سازد. همانطور که حق هیچ عبادت در درگاه کبریایی خداوندی بی اجر نیست، حق هیچ خدمت نیز در پیشگاه حضور شهریاری، مهمل و متروک نخواهد ماند و به هر خادمی علی قدر مرتبه، مرحمت ملوکانه شامل خواهد شد. چون چاپار در شرف عودت بود، برای مزید افتخار آن مقرب الخاقان این همایون فرمان مبارک شرف اصدار یافته، امر و مقرر می فرمائیم که پیوسته مجاری امور را در جزو عریضه جات صادقانه، معروض داشته، نوکر آنجا را به مراحم ملوکانه امیدوار دارد و در عهده شناسد. شهر شعبان 1283

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.