رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از خاندان های تبریز

یکی از افراد خانواده قدیمی و ریشه دار«ختایی» تبریز

اشتراک گذاری

ارسال نظر