رفتن به محتوا رفتن به فوتر

لغو انحصار تنباکو

تلگرافی از دربار در مورد لغو انحصار تنباکو به کمپانی رژی و اعلام رفع ممنوعیت عرضه اجناس دخانیه

از طهران به اصفهان

برحسب امرِقدَر قدرِ بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی روحنا و روح العالمین فداه، ابلاغ می شود: بنا به مرحمت و رآفت همایونی نسبت به عموم ممالک محروسه، بعد از اینکه معلوم شد که عمل انحصار تنباکو و مُنوپول(انحصار)برعموم اهالی قدری شاقّ است و از خاکپای اقدس همایون مستدعی معافی و موقوفی آن شدند، برای آسایش خاطر عموم اهالی و رعایا و تکمیل مزید دعاگوئی وجود مبارک، این انحصار را در تمام ممالک محروسه ایران«از امروز موقوف ومتروک فرمودند» و ضرر و خسارت کمپانی را از ممر دیگری معین و مقرر خواهند فرمود که به مرور به کمپانی پرداخته خواهد شد. از تاریخ این تلگراف به بعد، عموم اهالی ازعلماء و اعیان و تجار و عموم اطلاع بدهید که تنباکو و توتون و عموم اجناس دخانیّهِ خودشان را به هرکس و به هرقیمت و هرنحو که میل خودشان باشد، بیع و شَری نمایند وابتدا به مامورین و کسان اداره دخانیه، اگرچه رئیس آنها(جداگانه) یقیناً اطلاع داده است، شماهم اطلاع بدهید که حکم از این قراراست و ضمناً به موجب امرهمایونی روحنافداه تاکید می شود مبادا نسبت به مامورین آنها خلاف قاعده و خلاف احترامی حرکت شود که موجب تنبیه و سیاست شدیدخواهند شد. مردم همه خودشان را ازاین زحمت و تحمیل، آسوده دانسته، به دعاگویی وجود مسعود همایونی و به شکرگزاری مراحم کامله همایون خسروانه بیافزایند و بعضی حرکات جاهلانه را موقوف نمایند وعرایض تشکرانه علماءاعلام به عرض خاکپای مبارک برسد.

به تاریخ 16 شهرجمادی الاول سنه۱۳۰۹«امین السلطان»

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر