رفتن به محتوا رفتن به فوتر

استشهادنامه کهن در مورد غارت مزرعه«کلان سرا» مایملک«سرکار مجتهد میرزا ابوالقاسم زنجانی»توسط خوانین محلی 

استشهاد واستعلام و استخبار می رود از مومنین دیندار و شیعیان حیدرکرارعلیه السلام که در چهاردهم شب ربیع الآخرسنه ۱۲۷۹ عالیجاه«حسینقلی خان» پسر«رضاقلی خان امیرآبادی» و «دوزکندی» بی سبب وبی حجت، خودش سوار شده، با پنجاه نفر سوار و صدنفرپیاده آمدند درمزرعه«کلانسرا»(احتمالاً محلی در مسیر ماهنشان)، گماشته سرکار شریعتمدار فیض آثار، ملجاءالانام و ملاذ اهل اسلام، نخبه العلماء والمحققین وصفوه الفقهاء والمجتهدین، مجتهدالزّمانی«جناب میرزاابوالقاسم»سلمه الله تعالی (به نام)«فرج الله بیک»را به ظلم و تعدّی زده و از سرخرمن شلتوک اخراج کرده و راند، بالکلّی به هرچه(متعلق به)«سرکار مِرزا» سلمه اله را ضبط کرد و بار کرده، روانه دوزکندی نمود،
سی و دو خروار شلتوک بود و به هرچه(از)کلانسرا تمام  و کمال ضبط نمود و یک مشتی(هم) به گماشته«جناب مِرزا» سلمه اله نداد. هرکس از این ظلم و تعدی، اطلاع کامل و یقین شامل داشته باشد، به مهرخود، حاشیه نمیقه* را ممهور سازد که ادای شهادت به وفق آیهِ وافی هدایه«ولاتَکتِمو الشّهاده فمَن یَکتمها فانّه آثِمُ قلبِه» و به فرموده رسول ص ع:«شهادت بحق، ثوابی است عظیم و کتمان آن گناهی است اَلیم» (لذا شهادت دهند) که چنین ظلم را به گماشته سرکار شریعت مدار معظم الیه، کرده است. سی و دو خروار شلتوک را ضبط کرده است. انشاالله عندالله وعندالرّسول ضایع نخواهد شد و در« یوم لایَنفعُ مالُُ و لابَنُون الّا مَن اَتی الله بقَلَمِِ( بقَلبِِ) سلیم» باعث اجر جمیل و مزد جزیل است.

وکان ذالک حرّر فی چهاردهم شهر ربیع الآخر سنه ۱۲۷۹
توضیحاً بر اینکه: سوای( آنچه) در متن که وزنش قلمی شده است، اشخاص دیگر هم‌ شلتوک پرّه کار نموده بودند که بهره چه اش هشت خروار بود که آن راهم غارت نمودند و بردند که مجموع آن(غارت شده)ها چهل خروار است که بی سبب و بی جهت بردند.
تحریراً فی تاریخ فوق تا واضح باشد.
توشیحات واقرارهای شهود :
داعی اقل السادات در این کیفیت در کلانسرا، مُقرّم«حسینقلی خان» با جار و جمعیت آمده و(به سر وقتِ)«فرج اله بیک» و شلتوک را ضبط نموده و(وی را)اخراج نموده.«حسین الحسینی»

هوالله العزیز   این اقلّ السادات درقریه امیرآباد بودم،«حسینقلی خان ابن رضاقلی» با جار و جمعیت هرچه که شلتوک مزرعه کلان سرا بود، از بهره چه(استحصال شده) که قدرش در این صحیفه مرقوم ومسطور شده است، بردند به قریه دوز کندی و با چشم خودم ملاحظه نمودم. تحریراً فی تاریخ فوق تا واضح بماند.عبده «عبدالرزاق الموسوی»

بنده اقل«محمدابراهیم» امینِ سرکار افاضت آثار امام جمعه سلمه اله(احتمالاً آقاسیدعبدالواسع امام جمعه وقت زنجان) الشاهد ..؟ :

«سلام علی ابراهیم» بنده خودم آنجا بودم که عالیجاه«حسینقلی خان» آمده، با جار و جمعیت سی و دو خروار شلتوک«مِرزا» را ضبط نمود. انّ ربی غنیّ کریم.
(و سجع و شهادت دیگر اهالی مطلع محل)

* نوشته شده- مکتوب

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر