رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اشتباه تاکتیکی استالین

ارتش شوروی که با لباس گرم تجهیز شده بود ، در سال های 1941 و 1942 در جریان حمله زمستانی روبه جلو می رفت . پیش روی آلمان ، فراتر از خطوط تدارکاتی رفت و مهمات و سوخت از نظر آنان بر لباس های ضخیم زمستانی ، اولویت یافت. وقتی آلمان ها به نزدیکی موسکو رسیدند ، دریافتند که برای آن سرمای فوق العاده، آماده نیستند. با این حال ،استالین به جای تمرکز بر ضربه ی متقابل مهاجمین ارتش آلمان که در خارج از موسکو تجمع یافته بودند ، دستور حمله در جبهه مرزی را صادر کرد و بدین ترتیب ، مزیت مقاومت سربازان روس در برابر سرمای کشنده را به هدر داد.

برگرفته از کتاب جنگ از نمای نزدیک _ از پاول بِرور

اشتراک گذاری

ارسال نظر