رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در آن سال ها با پانصد هزار تومان می توانستند دست کم 5 خانه بخرند. برنده خوشبخت پانصد هزار تومان خوشحال است و مجری تبلیغات بلیط ها ورشکسته.

سال 1343

اشتراک گذاری

ارسال نظر