رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان علاءالسلطنه

اعلان تلگرافی از طهران به شیراز(29)برج حمل

ایالت جلیله فارس امروز که 21 است، حکم شروع به انتخاب وکلای دارالشورای ملی به انضمام فرمان و دستخط مبارک که سابقاً صادر شده و تعلیمات راجعه به توضیح بعضی مواد قانون انتخاب و بعضی اعلانات و اوراق متعلق به آن به وسیله پست برای ایالت جلیله ارسال شده و اینک تاکیداً تلگراف می شود که به موجب وصول آنها باید با کمال دقت، قانون و اوراق متضمنه را مطالعه کرده و با نهایت جدیت به امر انتخاب، موافق مقررات قانونی، شروع و اقدام کرده، هرچه زودتر نتیجه انتخابات را به وزارت داخله اطلاع داده، وکلای آنجا را روانه دارالخلافه نمایید و چنانکه کتباً هم اخطار شده است، خیلی لازم است که در صحت جریان امر انتخابات، دقت و اهتمام به کار برده، از هر گونه دسیسه و تهدید و تطمیع جلوگیری نمایند که انتخاب کنندگان بتوانند به اختیار و تکلیف وجدانی خود عمل نمایند و مخصوصاً به وسایل ممکنه به عموم اهالی خاطرنشان نمایید که تقدیر سعادت خود و اهالی و صلاح مملکت، منوط به حسن نتیجه این انتخابات است که می شود. بنابراین باید اغراض شخصی را به کنار گذاشته و با یک جمعیت مملکت پرستانه، وکلایی انتخاب نمایند که شایسته مقام وکالت باشند و بتوانند منافع موکلین و مصالح مملکت را حفظ کرده و وظایف وجدانی این جدیت را که برعهده می گیرند، ادا نمایند و انشاالله تعالی به انتخاب اشخاص صالح  و امین و بی غرض و وطن پرست و واقف به مصالح و مقتضیات وقت و مملکت، آتیه امیدبخش از افق مملکت، طلوع نماید.

نمره 176

«علاء السلطنه»وزارت داخله

اشتراک گذاری

ارسال نظر