رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«جناب امیرنظام»

جناب«حسنعلیخان امیرنظام» کارگذار کل مملکت آذربایجان که از وزراء عظام و امراء فخام دربار اعلی و به وفور لیاقت، مشهور بین اکفاء هستند

اشتراک گذاری

ارسال نظر