رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقل است که انیس الدوله در آغاز کنیز جیران، زن محبوب شاه بود. با گذشت زمان و پس از مرگ جیران، محترم ترین زن حرمسرا و ملکه ایران شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100