رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازار کوزه فروشان

در کارگه کوزه گری رفتم دوش- دیدم دو هزار کوزه، گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش- کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش!

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر