رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازدید از ایران

بازدید وزیر جنگ ترکیه از ایران- 14 شهریور تا 2 مهر 1335- تخت جمشید 

اشتراک گذاری

ارسال نظر