رفتن به محتوا رفتن به فوتر

باغ سهام الدوله

باغ سهام الدوله بجنورد

عمارت «سهام‌الدوله» از جمله عمارت‌های حکومتی«سردار یارمحمدخان سهام الدوله» ملقب به«سردار مفخم»حاکم بجنورد در دوران سلطنت قاجاریه بود که در میان باغ وسیعی قرار داشت.«ناصرالدین شاه»در سفرنامه خود در مورد این باغ چنین نوشته است:«آخر خیابان و آخر شهر، خانه سهام‌الدوله است … وارد خانه شدیم. دیوان‌خانه بسیار قشنگ خوبی دارد. حوض طولانیِ خیلی خوبِ خوش وضعی در وسط خانه است. حوض‌خانه خیلی خوبی دارد. قنات مخصوص هم دارد که از توی همین حوض به قدر دو سه سنگ آب صاف خوب در می‌آید. الحق عمارت و حوض‌خانه و باغچه سهام‌الدوله در کمال سلیقه ساخته شده است.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر