رفتن به محتوا رفتن به فوتر

استشهادیه بر تایید بخشش طلب مرحوم «حاجی سید محسن زنجانی» از«حاج بخشعلی» (عموی حاج کلبعلی صاحب سرای معروف در بازار) براساس صلحنامه ایی  که گویا در ابتدای تشکیل محکمه«حاج میرزا ابوعبدالله» مجتهد تنظیم گشته است

واضح و لایح باد، عالی شان زبده الاقران«آقا محبعلی» ولد خلد آشیان«آقا کلبعلی زنجانی» طاب ثراه حاضر شده و مذکور نمود: عمّم«حاجی بخشعلی» در این اوقات وفات یافته، چون ذا ولد (صاحب فرزند)نبود، پس باید ترکه او ارثاً به اینجانب و سایر ابناء اخوة و اخوات او برسد. یک فقره مصالحه منجرّه چهار سال قبل بر این مابین سلیل الانجاب و اعزّ الانخاب، فخر الحاج«حاجی میر بهاءالدین» خلف رضوان معان«آقا میر ابوالقاسم» نقیب بالنسبه به تمامی مایملک«حاجی بخشعلی»غیر از فقره ادّعا که از جناب فضائل مآب اجل السادات العظام«الحاج سید محسن»داشت واقع شده، این فقره و مصالحه مابین ایشان مستدامه بود الی اوقات مرض وفات او. دوانزده(دوازده) روز به وفات او مانده، سید معزی الیه به عیادت او رفته بود. او را به مجلس صحبت از مصالحه سابقه در میان جمعی که در آنجا حاضر بود، افتاده«حاجی بخشعلی» خواهش کرده که سید معزی الیه مصالحه سابقه را بر هم و فسخ نماید و یا به صواب صلح به او منتقل نماید. جناب سید معظم خواهش او را مقرون به اجابة نموده و همان مجلس تمامی مصالح عنه را بلا کسر و نقصان مصالحه نموده با«حاجی بخشعلی» مزبور در مقابل یک عدد قرآن«ناصرالدین شاهی» خلّدالله ملکه و سلطانه و ذمه خود را در وجه الصلح مزبور بریّ کرد. بعد از دوانزده روز از این مصالحه«حاجی بخشعلی» وفات کرده و تمامی ترکه آن مرحوم از عمارت و اثاث البیت و غیرها بلا استثناء ارثاً منتقل به اینجانب و سایر ورثه او انتقال یافته. حال باید علی ما فرض الله از قرار للذّکر مثل حظّ الانثیین در میان ورثه تقسیم شود. استدعا این که اذن در اقامه شهود بدهید تا مراتب مشروحه را در محضر به درجه ثبوت شرعی رسانم. بعد الاذن شهود محرره الاسامی در حاشیه را اقامه کرده همگی به مطلب او بعضهم حسّاَ و بعضهم علماً از قراری که در هامش ورقه صورت شهادت هر یک نوشته شده، شهادت کردند. چون شهود اَو مُحسُّوُُ به، برعدلین و موثقین و مقبولی القبول بود. لهذا مطلب او به درجه ثبوت شرعی رسیده و حکم شرعی صدور یافت که باید تمامی ترکه«حاجی بخشعلی» مرحوم نقداً و جنساً و غیرهما بلااستثناء در میان ابناء اخوه و اخوات او من جمله«آقا فتحعلی»موافق شرع تقسیم شرعی علی ما فرض الله شود و اخذ حکمیت بما فیه فکان ذالک تحریراً فی هفدهم شهر جمادی الثانیه در سنه هزار دویست نود نه هجری علی هاجرا آلاف التحیه و الثناء و بالهندسیه سنه ۱۲۹۹ و السلام علی من اتّبع الهدی.

مهر: (همان سجع مشهور متشابه به مهر میرزاابوعبدالله مجتهد میرزائی)

الشهود:

جناب العلّام الفّهام اجل السادات العظام«آقا میرفتاح زرندی الاصل»- جناب محامد آداب اعز الانجاب«آقا میرزا محمود زنجانی»- جناب سلیل الانجاب و الاطیاب اشرف الحاج «حاجی میرزا مشهود زنجانی»- عالیجناب فضائل آداب العلام الفهام آخوند«ملا حسین قیداری الاصل»- عالیجناب محامد آداب آخوند«ملا حسین سلطانیوی الاصل»- عالیجناب نبالت آداب سلیل الانجاب«آقا سید آقا»- عالیجناب بازغ الالقاب«آقا میرزا نادعلی زنجانی»- عالیشان عزت بنیان«کربلایی اسکندر سنقری… الاصل»- عالیجاه عزت همراه«محمدقلیخان» ابن مرحوم«امیر اصلانخان»- عالیحضرت«مشهدی حسن رضایی زنجانی»-عالیجناب مبادی آداب«ملا اسماعیل»-عالیحضرت«کربلایی عبدالحی زنجانی»-خیر الزائرین«کربلایی محمدعلی زنجانی»-احسن الزائرین«کربلایی مشهدی نصرالله زنجانی»-«آقا ابراهیم ابن حاجی حیدر حسین زنجانی»ندارد

حرره القائم محمد… والسلام

مهر: …

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر