رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بهارستان- 1336

«فتحعلیشاه» نخستین پادشاهی بود که در بهارستان برای خود عمارتی ساخت به نام کاخ نگارستان. بهارستان، نام مهمی در تاریخ ایران است، از زمان قدیم، ارکان دولتی در این منطقه واقع بودند. پس از ساخت باغ نگارستان، نخستین مجلس مشروطیت در زمان«مظفرالدین شاه»درهمین جا ساخته شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر