رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به تخت نشستن فتحعلیشاه

به سلطنت رسیدن برادرزاده«آغامحمدخان»یعنی«فتحعلیشاه»شروع دوره جدیدی در روابط ایران و روسیه بود

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر