رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به رسمیت شناختن عین الدوله

به رسمیت شناخته شدن«شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله» فوریه 1914

نمره 794 / 25 فوریه 14.
ترجمه تحت اللفظی .
به افتخار معمار بزرگ کائنات ما رئیس الموسسین نمره 2520، نظر به تعهدنامه که شخص داوطلب امضاء نموده، نظر به رای مساعد نماینده ما در طهران، نظر به اطلاعاتی که بعضی از اعضا پس از شناختن شخص داوطلب از روی عکسش دادند، نظر به شوری که در جلسه هفدهم فوریه 1914 به عمل آمد، نظر به فصل 34 نظامنامه اساسی، مقرر داشته و می داریم:- ماده واحده- از تاریخ اول مارس 1914 «شاهزاده عبدالمجیدمیرزا عین الدوله» که از رجال مملکت ایران هستند، نمره 2520 شناخته خواهند شد. در مرکز نمره 2520 نگاشته شده به تاریخ 25 فوریه 1914

از طرف رئیس الموسسین

معاون موسسین(وود)

اشتراک گذاری

ارسال نظر