رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به سوی اروپا

24 مارس 1968 نمایشگاه لیون برای پنجاهمین بار افتتاح شد

این نمایشگاه، مبیّن ارزش مدرن اقتصاد فرانسه بود.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

سنت سایرن 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر