رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تاجگذاری محمدعلیشاه

اعلیحضرت اقدس شهریاری«محمدعلیشاه قاجار»خلّد الله ملکه و سلطانه در موقع تاجگذاری خودشان چهارم شهر ذیحجه 1324  

اشتراک گذاری

ارسال نظر