رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق 12

اسامی صاحب منصبان و درجه داران ایرانی در نخستین بریگاد سوارۀ قزاق

 • مادروس خان ارمنی-مترجم (این شخص در سالهای بعد رئیس ستاد قزاقخانه شد.)
 • ابراهیم میرزا-سرهنگ-دکتر بریگاد.
 • نجفقلی خان نایب سرهنگ اتاماژور (سرهنگ دوم ستاد)-آجودان بریگاد.
 • میرزا نصراله نایب سرهنگ-رئیس مستحفظین عمارت و ابنیۀ بریگاد.
 • حسن خان سرتیپ، فرماندۀ فوج اول سوارۀ قزاق اعلیحضرت همایونی.
 • محمد باقر خان نایب اول (ستوان یک) آجودان فوج اول.
 • جلیل خان نایب سرهنگ (سرهنگ دوم) فرماندۀ دیویزیون اول-فوج اول.
 • صفرعلی آقا-یاور (سرگرد) فرماندۀ اسکادرون دوم-فوج اول.
 • شیرعلی خان (زیرنویس عکس این شخص در آلبوم قزاقخانه پاک شده است.)
 • نصراله بیک نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج ایضاً.
 • میرزا نصیر-نایب اول (ستوان یک) فرماندۀ دستۀ اول-اسکادرون اول-فوج اول.
 • اسد آقا به جای فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج.
 • میرزا عبدالوهاب به جای فرماندۀ دستۀ اول اسکادرون دوم-فوج اول.
 • امان اله میرزا-سلطان (سروان) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • حسن خان به جای فرماندۀ دستۀ سوم اسکادرون دوم-فوج اول.
 • آقابیک یاور (سرگرد) فرماندۀ اسکادرون سوم-فوج اول.
 • جعفرقلی خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ دوم-اسکادرون و فوج.
 • غلامرضا خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ اول-اسکادرون سوم-فوج اول.
 • کاظم-سلطان (سروان) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • محمدرضا بیک نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ سوم-اسکادرون و فوج.
 • غفارخان یاور (سرگرد) فرماندۀ اسکادرون چهارم و فوج اول.
 • اسداله خان به جای فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج.
 • هاشم خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ اول اسکادرون چهارم فوج اول.
 • عباس قلی خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • علی خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ سوم-اسکادرون چهارم فوج اول.
 • مصطفی خان یاور (سرگرد) رئیس مستحفظین عمارات و ابنیۀ فوج اول.
 • حبیب اله میرزا مترجم فوج اول.
 • صادق خان به جای فرماندۀ دسته.
 • علی آقا نایب دوم (ستوان دوم) دواساز بریگاد.
 • میرزا غلامعلی به جای فرماندۀ دسته.
 • اسدآقا نایب دوم (ستوان دوم) به جای فرماندۀ دسته.
 • الله وردی بیک-نایب دوم (ستوان دوم) به جای فرماندۀ دسته.
 • حسین قلی خان به جای فرماندۀ دسته.
 • علی اکبر بیک به جای فرماندۀ دسته.
 • میرزا علی یاور (سرگرد) آجودان فوج دوم ناصری.
 • علی خان نایب سرهنگ (سرهنگ دوم) فرماندۀ دیویزیون اول-فوج دوم.
 • محمدعلی خان نایب سرهنگ (سرهنگ دوم) فرماندۀ دیویزیون دوم-فوج دوم.
 • حسن خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج.
 • عباس قلی آقا نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ اول-اسکادرون اول-فوج دوم.
 • میرزا زین العابدین سلطان (سروان) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • مهدی قلی خان به جای فرماندۀ دستۀ سوم اسکادرون اول-فوج دوم.
 • نصیب آقا سلطان (سروان) فرماندۀ اسکادرون دوم-فوج دوم.
 • حسین آقا نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج.
 • موسی خان نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ اول اسکادرون دوم-فوج دوم.
 • حسین بیک به جای فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • حسین خان به جای فرماندۀ دستۀ سوم اسکادرون و فوج.
 • قاسم آقا سلطان (سروان) فرماندۀ اسکادرون سوم-فوج دوم.
 • موسی خان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج.
 • میرزا اسکندر نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ اول اسکادرون سوم-فوج دوم.
 • حسین خان افغان نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • حاجی محمدبیک نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • محمد آقا یاور (سرگرد) فرماندۀ اسکادرون چهارم-فوج دوم.
 • عباس بیک نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ دوم اسکادرون و فوج.
 • محمدباقرخان نایب اول (ستوان یکم) فرماندۀ دستۀ اول اسکادرون چهارم فوج دوم.
 • محمدخان نایب دوم (ستوان دوم) فرماندۀ دستۀ چهارم اسکادرون و فوج.
 • محمودآقا فرماندۀ دستۀ سوم اسکادرون فوج.
 • ابوالفتح بیک یاور (سرگرد) رئیس مستحفظین عمارات و ابنیۀ فوج دوم.
 • زین العابدین خان نایب دوم (ستوان دوم) به جای فرماندۀ دسته.
 • خلیل آقا نایب اول (ستوان یکم) ناظر مستحفظین عمارات و ابنیۀ قزاقخانۀ شهر در تابستان و اردو در زمستان.

توضیح: در آلبوم نخستین بریگاد سوارۀ قزاق، پنج عکس از آلبوم کنده شده و جای خالی دارد. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که صاحب منصبان و درجه داران بریگاد سوارۀ قزاق در موقع تهیۀ این آلبوم که مصادف با آغاز کار قزاقخانه است 70 نفر بوده اند.

 

آلبوم نخستین بریگاد سواره قزاق

اشاره

این آلبوم 48 صفحه دارد و از همان زمان که در اختیار نگارنده این کتاب قرار گرفت (1354 شمسی) صفحه اول آن کنده شده بود. در صفحه 4 این آلبوم عکس محمد باقر خان نایب اول آجودان فوج اول، آسیب دیده و عکس شیرعلی خان در صفحه 12 کنده شده است. درضمن عکس صفحه 28 شرح نداردلیکن از آنجا که این صاحب منصب قزاق یکی از رجال معروف دوره قاجار است مورد شناسایی قرار گرفت. این شخص علی خان سرتیپ است که در سالهای بعد ملقب به مختارالسلطنه شد. این صاحب منصب که از رجال با کفایت عهد مظفری بود،پدر سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی رضاشاه است.

لازم به تذکر می باشد که از 73 عکس این آلبوم افراد زیر شناخته شده اند و شرح حال بقیه افراد بر این نگارنده معلوم نیست.

*لیو تنان(آبروزف)

*لیوتنان(کوخارنیکو)

*(مادروس خان) یا (ماتیروس خان) ارمنی مترجم بریگاد و رئیس ستاد قزاقخانه در سالهای بعد.

*علی خان سرتیپ(مختارالسلطنه)

*وکیل  (کیریلوف)

* وکیل (وادوبشین)

*وکیل (رود)

*وکیل (روسیف)

*وکیل (لاکتین)

امید آنکه بازماندگان این مردان سلحشور با ایمان وطن دوست، ما را در شناسایی افراد ناشناخته این آلبوم یاری فرمایند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر