رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ پودر برف

در این آگهی جوایز متعددی به مردم معرفی می شود که در صورت خریدن پودر برف ،از آنها بهره مند می شدند.

سال 1343

اشتراک گذاری

ارسال نظر