رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تزئین آش ییلاقی

بعضی از شاهزادگان و وزراء و صاحبمنصبان نظامی در میان چادرپوش مشغول زینت مخلفات آش ییلاقی هستند

اشتراک گذاری

ارسال نظر