رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تشییع جنازه ناصرالدین شاه

گروپ پنجم تخت بزرگ است که حامل جنازه مبارکه است و تمام شاهزادگان عظام و وزرای دربار گردون احتشام و مستوفیان و لشکر نویسان و سایر طبقات نوکر برای مشایعت حاضرند

اشتراک گذاری

ارسال نظر