رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تظلم به دربار

صورت تلگراف توسط«عین الدوله»- تظلم«حاجی سیدحسین زنجانی»از«جهانشاه خان افشار»به دربار

خط متن از «مرحوم حاج سید محمد مجتهد»است

توسط بندگان حضرت مستطاب اشرف اقدس«آقای عین الدوله» وزیر اعظم دام ظله

حضورمبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاه اسلامیان پناه خلّدالله ملکه وسلطانه

بعد از دعاگوئی وثناجوئی که همچو وزیر اعظم عادلی را برای امور مملکت مقررفرموده اند، جسارت می شود: چند فقره ملک از سایه مرحمت ظل اللهی مدد معیشت این داعی است، دعاگوی ذات اقدس شهریاری جز ترویج شرع مطهر شغلی ندارد و از تعدیات«جهانشاه خان» به واسطه هواخواهی که تاکنون داشته(امین السلطان) و بحمدالله از میان رفته، در معرض خرابی و زوال است. چون تمام علما و سادات در سایه مرحمت شاهنشاه اسلامیان پناه، طرف توجه اولیای دولت قاهره بوده و رفع ظلم ظالمین از دعاگویانِ دولت فرموده اند، سزاوار نیست از این اقلّ دعاگویان حفظاَلمودّه ذوی القربی چنان ظلم فاحش رفع نشود که به آسودگی به دعاگوئی ذات اقدس شهریاری مشغول باشد.

دعاگو:«حسین الموسوی»( الزنجانی)

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر