رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی در اوان مشروطه

تلگراف خاصی از «آقای حاجی میرزا ابوطالب زنجانی»به«آقای حاجی سید محمد مجتهد»در اوان مشروطه

جواب جناب شریعتمدار«آقای حاجی سیدمحمد» سلمه اله تعالی، تلگرام اجل جنابعالی را با شرح مبسوطی که خود نوشتم و خدمت اشرف امجد والا آقای وزیراعظم مدظله العالی فرستادم. تلگراف دویم راهم حالا فرستادم و در استحصال نتیجه، مسامحه نمی کنم و شفاهاً می گویم، تکلیف حکومت جلیله این است که در این موقع اظهار به دولت بنمایند و بعد هم تلگراف ها راهرگاه مستقیماً به وزارت اعظم مدظله بکنید، زودتر می رسد.(و گاهی) می شود که در خارج تهران باشد(وزیر)و رساندن آن به تعویق بیافتد.«ابوطالب»تمامه. به تاریخ ۲ شهرصفرالمظفر، قوی ئیل سنه ۱۳۲۲

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر