رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف جامعه علمیه اصفهان به مجلس شورا

تلگراف جامعه علمیه اصفهان به ریاست«حاج آقانورالله» به مجلس شورا در خصوص اعزام  آقای«سیدحسن مدرس» برای عضویت در هیئت پنج نفره نظارت بر لوایح مصوبه

از اصفهان به طهران

مقام منیع دارالشورای کبری شیّدالله ارکانه، پنج نفرِعلماء اعلام، مطابق اصل دویمِ متمم قانون اساسی، خصوص(حضور)جناب مستطاب شریعتمدار ملاذ الاسلام،«آقای آقاسیدمحمدحسن مدرّس»دامت برکاته درمجلس مقدس، موجب تشکرعموم علماءاعلام گردیده؛ ازحسن انتخاب آن پنج نفرعلماء که باعث قوام اسلام و استحکام اساس مشروطیت است، کافّه اسلامیان، خاصّه امناء ملت را تبریک می گوئیم؛ با آنکه محرومی عموم از فیوضات و برکات وجودیه ایشان در این بلد، فوق العاده(محسوس)است، موجب اسف است، ولی هیئت علمی نظر به اهمیت موقع، به اقتضاء تکلیف شرعی و مساعدات مادیه و معنوی به اسرع وقت، معظم الیه را(به سمت تهران)حرکت خواهند داد، انشاالله به زودی برای اداء وظایف ملّیه اسلامیه حاضرمی شوند.

مدیر اتحادیه علماءِ حاج آقا(نورالله اصفهانی)

به تاریخ ۵ شهر سنبله، ایت ائیل سنه ۱۳۲۸(هجری قمری)

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر