رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف علمای اصفهان به مجلس

تلگراف علمای اصفهان به مجلس شورای ملی مبنی بر تشکر از انتخاب پنج نفر عالم طراز اول بخصوص«آیت الله مدرس» به عضویت مجلس، 22 شعبان 1328 هجری قمری

از اصفهان به طهران
مقام منیع دارالشورای کبری شیّدالله ارکانه، پنج نفرِعلماء اعلام مطابق اصل دویمِ متمم قانون اساسی، خصوص(حضور)جناب مستطاب شریعتمدار ملاذالاسلام«آقای آقاسیدمحمدحسن مدرّس» دامت برکاته در مجلس مقدس، موجب تشکرعموم علماء اعلام گردیده؛ از حسن انتخاب آن پنج نفرعلماء که باعث قِوام اسلام و استحکام اساس مشروطیت است، کافّه اسلامیان، خاصّه امناء ملت را تبریک می گوئیم. با آنکه محرومی عموم از فیوضات و برکات وجودیه ایشان در این بلد، فوق العاده(محسوس)است، موجب اسف است، ولی هیئت علمی نظر به اهمیت موقع، به اقتضاء تکلیف شرعی و مساعدات مادیه و معنوی به اسرع وقت معظم الیه را(به سمت تهران)حرکت خواهند داد. انشاالله به زودی برای اداء وظایف ملّیه اسلامیه حاضرمی شوند.
مدیر اتحادیه علماءِ حاج آقا(نورالله اصفهانی)
به تاریخ ۵ شهرسنبله، ایت ائیل سنه۱۳۲۸(قمری)

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر