رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف مجاهدین مرند

تلگراف مجاهدین مرند به«سپهدار اعظم»مبنی بر آمادگی کامل در دفاع از حریم آزادی

اداره تلگرافی دولت علّیه ایران

از مرند به رشت

مقام مقدس حضرت اشرف روحی فداه«معتمد السلطان»، «رحیم خان سرهنگ قورت بیگلو» امروز با هفت نفر از سوارهای خودش به یوزباشی چایی آمدند. همه قسم برای خدمتگزاری ملت با جان و دل حاضرند. قریب سی نفر سوار مسلح از خودش دارد. دست اتفاق و اتحاد از روی قلب به یکدیگر دادیم، مخصوصاً از طرف حضرت اشرف روحی فداه به طوری که مطبوع بود، مهربانی و امیدواری به مشارالیه داده شد وعلاوه محل وطن ایشان در سرحد زنجان و قزوین است. این نقاط هم خیلی اهمیت دارد. استدعایم از حضور مبارک این است که یک عده از سوارهای خودش در همان سرحد نگه دارد و شخص خودش با یک عده از سوار همراه چاکرین به جانفشانی های لازمه در راه ملت نموده، موجب افتخار جان فدائی خود را فراهم نماید. مستدعیم عرض حال مشارالیه را در نظر ملاطفت اثر پسندیده جواب فوری مرحمت فرمائید، چون باید زودتر تا به یوزیاشی چائی حرکت نماید. زیاده جسارت «علی» سرباز ملی

اداره تلگرافخانه گیلان

رشت

به تاریخ ۱۲ ربیع الثانی تخاقوی ئیل سنه ۱۳۲۷

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر