رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف وزارت داخله درباره ورود نظم السلطنه

تلگراف وزارت داخله به«حاج میرزا ابوالمکارم» و«حاجی سیدمحمدمجتهد» درباره ورود«نظم السلطنه»، حکمران جدید زنجان

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از طهران به زنجان، 11 شوال

11 برج میزان 1329

جنابان مستطابان ملاذی الانام،«آقای حاجی میرزا ابوالمکارم» و «آقای حاجی سیدمحمد آقای مجتهد» و انجمن ولایتی، در این موقع که حکومت خمسه تغییر کرده است و لازم بود حکمران مقتدر دولتخواه لایقی برای خمسه معین بشود، لهذا«آقای حاجی نظم السلطنه» که از اشخاص محترم لایق وطنخواه و به حسن کفایت و دولتخواهی، معروف، طرف وثوق و اعتماد اولیای دولت و ملت بودند و به حکمرانی خمسه، مامور، این دو روزه با تعلیمات و استعداد کافی حرکت خواهند کرد. بدیهی است عموم اهالی از این حسن انتخاب، خوشوقت[خواهند شد] و انتظار همه قسم امنیت و انتظام و آسایش به اهتمامات ایشان خواهند داشت.

نمره 1269 وزارت داخله

اشتراک گذاری

ارسال نظر