رفتن به محتوا رفتن به فوتر

انومبیل د.کا.و

دزد ناشی- بیا این اتومبیل”د. کا.و” را از کنار خیابان بدزدیم اوراق کنیم و یک عشق حسابی کنیم!
دزد فهمیده- زکی داداش کور خوندی! این یکی فرمونش قفل داره، مگه به خواب ببینی که اونو دزدیدی!

مجله توفیق_ شماره14- تیر1343

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر