رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جدایی آلمان ها

این بخش کوچکی از دیوار برلین است. در سال 1961 همه پنجره ها در مرز بخش غربی آلمان، آجرچینی شدند. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر