رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جمعی از نمایندگان مشهور مجلس شورا

ردیف اول از چپ: آمیرزا کوچک، پسر مرحوم آسیّد عبدالله بهبهانی- قوام الدوله- آمیرزا سیّد احمد، پسر مرحوم آسیّد عبدالله بهبهانی- مرحوم مدرس- آسیّد اسماعیل عراقی، پسر حاج آقا محسن- مزارعی- ملک الشعرا- حائری زاده یزدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر