رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی نامدار- که بود از برای وطن افتخار

ز کردار نیک و ز گفتار نیک- نبیند چو تختی، دگر روزگار

اشتراک گذاری

ارسال نظر