رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جوان و پدرش

جوان رشیدی است که پدر کم جسته(جثه)خود را تمسخر می کند

اشتراک گذاری

ارسال نظر