رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تذکره مرور برای شخصی به نام «حاجی محمدکریم» جهت سفر از اسلامبول به بیت الله الحرام به تاریخ شهر شعبان المعظم 1304 

نکته جالب توجه در متن این تذکره این که مشخصات ظاهری مسافر از جمله ابرو، چشم، ریش، سبیل، قامت و سن وی قید شده است. این تذکره، یکسال اعتبار داشته و قیمت آن پنجهزار و پانصد دینار بوده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر