رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حاج محتشم السلطنه

«حاج محتشم السلطنه اسفندیاری» رییس مجلس شورای ملی

«حاج محتشم السلطنه اسنفدیاری» این سیاستمدار کهنه کار در شهریور 1320 رییس مجلس شورای ملی و در زمان«بیسمارک» کاردار ایران در برلین بود.«حاجی» اعتقاد داشت که فقط شاه مقصر است و باید جوابگو باشد. سختگیری های او در شهریور 1320 شاه را خشم آورد و توسط«آهی» وزیر دادگستری پیغام داد که:«به حاج عمو بگویید احترام خودش را نگهدارد و دست از این کارها بردارد!» با«محتشم السلطنه» شوخی داشت و او را«حاج عمو»خطاب می کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر