رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکمران خراسان

سرکار«مویدالدوله»حکمران مملکت خراسان

عکاس مخصوص اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاهی ارواحنا فداه- خانه زاد«عبدالله قاجار»دارالخلافه ناصری سنه…

اشتراک گذاری

ارسال نظر