رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکمی از حکمران کل

حکم حکمران کل در اواخر قاجاریه در منوعیت تحصن آژان ها در منزل علما و اعتراض به اخراجشان از اداره نظمیه

وزارت داخله- اداره نظمیه زنجان
ورقه سواد دستخط حکمران کل دامت شوکته
به تاریخ ۸ برج میزان ۱۲۹۷ شمسی
ریاست محترم نظمیه خمسه
چند فقره راپورت آن اداره راجع به چن فقره سرقتی که در بازار و محلات شده و اصل، از این که نوشته بودید چند نفر از آژان ها(از ترس توبیخ) رفته در منازل علماءاعلام متحصن شده وبه همین واسطه(بی لیاقتی مامورین)چند نفر را اخراج نموده اند، استحضار حاصل گردید. این است که جواباً می نویسم: اخراج آژان به این ترتیبات، به کلی بی رویه بوده و ابداً نباید تا وقتی که خود اداره نخواهد کسی را اخراج کند، به این وسیله اخراج شود. ثانیاً که آژان در خانه هرکدام از آقایان، متحصن شده باشد، باید از اداره نظمیه رسماً نوشت که نوکر اداره ایی را که مشغول خدمت، حفظ و نظم یک ولایت هستند، نباید شخصی آنها را بپذیرند. چنانچه در نظمیه این مسئله تحصن ادامه پیدا کند، به کلی رشته نظم یک ولایت، گسیخته و تمام اموال مردم به سرقت خواهد رفت.
نظمیه باید به تکلیف خودعمل نماید و این قبیل مطالب را هم به آقایان(گوشزد نماید که)باید به اداره حکومتی مراجعه نمایند.
سواد، مطابق اصل است.

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر