رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکم میرزا مهدی خان وزیر همایون درباره برخورد با برخی از رعایا

حکم«میرزا مهدی خان» وزیر همایون درباره برخورد با رعایایی که از دادن حق اربابی طفره رفته و کسانی که بی اذن در قریه مهرآباد از قراء«حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی» دخل و تصرف کرده اند

به منه تعالی

مقرب الخاقان «فضل الله خان»را مرقوم می گردد

از قراری که مسموع گردید، رعایا و ساکنین مزرعه«الیکن» که به موجب نوشتجات عدیده و تحقیقات دقیقه که به عمل آمد و ملاحظه شد، آن مزرعه بدون تردید از مزارع مخصوصه قریه مهرآباد، ملک جناب مستطاب شریعتمدار، ملاذ الانام، حجه الاسلام«آقای حاجی میرزا ابوالمکارم مجتهد»دامت برکاته است، از دادن حقوق مالکانه و ادای سهام اربابی، طفره و تسامح دارند و به خوبی از عهده پرداخت آن بر نمی آیند. لهذا«مقرب الخاقان» به موجب این حکم، مامور است که به آن محل رفته، به اطلاع مباشر قریه مهرآباد و گماشته جناب مستطاب معزی الیه، التزام سخت، ممهور به مهرعموم ریش سفیدان آن و رعایای آنجا بگیرد که از این تاریخ به بعد، حقوق مالکانه و اربابی آنجا را بدون کم و کسر و طفره و تعلل همه ساله به مباشر املاک جناب معظم الیه پرداخت نموده و قبض دریافت دارند که اگر من بعد، دیناری از آن لم یصل عهده تاخیر بیفتد، مقصر و مورد مواخذه و تنبیه سخت خواهند بود و نیز در محل مهرآباد دره سی که بعضی ها من غیر، حق پاره ای تصرفات و بناها کرده اند، باید به موجب این حکم، خراب و منهدم نموده و نیز التزامی از رعایا بگیرید که احدی در آنجا حق هیچ گونه مداخله ندارد و نگذارند که کسی بعد از این به هیچ وجه در آنجا بنا و تصرفی نماید.

شهر ذیحجه 1324

وزیر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر