رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خالد خلیل بیک افندی

جناب « خالد خلیل بیک افندی» سفیر کبیر دولت علیه عثمانی مقیم دربار دولت علیه ایران در سنه هزار و دویست و پنجاه و شش هجری 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر