رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خروشچف زمانی مطرح ترین سیاستمدار جهان بود

خروشچف در زمان جوانی کارگر معدن بود و نخستین کسی بود که شخصیت و سیاست استالین را زیر سوال برد و نقاط ضعف و اشتباهات او را برشمرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100