رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خط حاج میرزا ابوطالب زنجانی

خط ثلث کتابت از«مرحوم حاج میرزا ابوطالب زنجانی» طاب ثراه

 بسم الله تعالی
طه الّذی قَد کَسی اشراقُ تعیّنه
وَجَه الوجود سناءُّ الرّشدِ والکرم

طه الّذی کلّلت انوارُ سُنّته
تیجان َ اُمّتِهِ فضلاََ علی الاُمَم

برگردان به فارسی: طاها (کیست)آن که ازعینیت وهویت تجلی ، پوشش لباس دارد — صورتی وبرهانی از تلاٌلو نور و بخشش وجود است– طاها آن کسی است که از سنت الهی مزیّن می سازد — تاج ها ودیهیم نورهای الهی برسر امت خود تا برتری آنها را بر دیگر ملت ها اثبات کند…

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر