رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت- بگذاشت مرا و جست و جوی تو گرفت

اکنون ز من خسته نمی آرد یاد- بوی تو گرفته بود، خوی تو گرفت

با کمال پریشانی حواس در قریه اوین صبح روز سه شنبه تحریر شد.«میرعلی»- کتابخانه ملی فرانسه 

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر