رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خیابان علاءالدوله

خیابان«علاءالدوله» در دوره قاجار، به دلیل قرار گرفتن«باغ ایلخانی» در آن، به نام خیابان«باغ ایلخانی» نیز نامیده می شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر