رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درخواست جهت اطلاع از رای نهایی حاج میرزامهدی مجتهد

درخواست قاضی دادگاه بدوی جهت اطلاع از صدور رای نهایی«مرحوم حاج میرزامهدی مجتهد»(میرزائی)

وزارت عدلیه؛ اداره عدلیه زنجان؛  دایره تحریرات

مورخه ۹ دی۱۳۴۶قمری =۱۳۰۶شمسی(با مختصر خط تیره منشی بر روی ۴ به هر دو تاریخ سال رسیده)

حضور محترم حضرت مستطاب«حجه الاسلام آقای حاجی میرزامهدی مجتهد دامت برکاته»

با ارسال سواد (لیست) مشروحه«میرزاحسن دویرن» مقتضی است در موضوع قرار صادره ازمحکمه، راجع به تظلم«آقای حاجی اصغرآقا» و اخوان ایشان از شاکی مذکور که در چندی قبل به محضرعالی رجوع شده، مقرر فرمائید نتیجه و آخرین رای عالی را اعلام دارند.

حاکم(دادگاه)بدایت زنجان

عدلیه خمسه؛«سید احمد میربها»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر