رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درخواست لقب افتخارالعما

نامه یکی از درباریان به مرحوم «میرزا ابوالقاسم مجتهد زنجانی» در آمادگی دربار قاجار برای اعطای لقب «افتخارالعلما» به یکی از پسرانش احتمالاً جهت مرحوم «میرزا ابوطالب زنجانی» و یا پسر دیگر «حاجی میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجانی»

توضیح آنکه این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفته و هرگز یکی از پسران میرزا لقب «افتخارالعلما» نداشته اند.

قربان حضورمبارکت شوم
در بیست و نهم شهرشوال، دستخط مبارک جنابعالی را زیارت کردم ، محض رسید این دستخط مبارک ، آنقدرمشعوف شدم ، تصورفرمائید که دنیا را به جان نثار دادند؛چونکه چاپار، معجلاَ عازم بود ، مجال نشد که کیفیت عارض خود را مفصلاَ معروض دارد و همان  روز پاکت حضرت عالی به حضورمبارک حضرت مستطاب اجلّ آقای صدراعظم رسانیدم واستدعا نمودیم  و حسب استدعای چاکران ، جناب صدراعظم تعلیقه ایی به حضرتعالی نوشته  و مرحمت فرمودند که بعضی(افراد) تعریف وتوصیف ازآقازاده را در حضورمبارک نموده و فرموده “لقب افتخارالعلمائی” هم به ایشان مرحمت شود. اگر جنابعالی میل دارید بنویسید (که)هم فرمان لقب را و هم صد تومان مستمری جابجا شود و خلعت همایونی و فرمان صادرشود . حال موکول است به میل شریف که دو کلمه دستخط شریف صادرشودتا بنده فرمان صادرنمایم ، ازاین توصیف از جنابعالی حضرت اجل صدارت عظمی میل باطنی و مشتاق قلبی نسبت به جنابعالی به هم رسانده که مترصد است به لقای جنابعالی ؛ به گمان چاکرهرچه به حضورمبارک حضرت اجل صدراعظم عرض نمایم ردّ نشود ، انشااله تفصیل حالات خودتان را ازچاپارآینده معروض حضورمبارک خواهم داشت ،هرگونه فرمایش باشد از جان  و دل ممارست می نماید.
نوشته به حدود سالهای۱۲۹۰ راجع است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر