رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«دریای نور» یکی از مشهورترین سنگ های تاریخی است که با زوج خود«الماس کوه نور» در زمره غنایم افسانه ای«نادرشاه» از هند به ایران آمد. پس از مرگ«نادر»، کوه نور به هندوستان و از آنجا به انگلستان رسید و دریای نور در ابران ماند. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر