رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«دوگل» در مورد این سفر گفت: من در آنجا توسط پاپ ژان بیست و سوم (در اتاق تاج و تخت) پذیرفته شدم

او می خواست شکوه و عظمت این مناسبت مورد توجه ویژه قرار گیرد. مراسمی که کشور فرانسه را پاس میداشت.

27 ژوئن 1959

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر